Zásady ochrany osobních údajů

s platností a účinností od 1.12.2019

Dnem 25. 5. 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též „GDPR“).

Poskytnutím této informace chceme zaměstnance společnosti, její externí spolupracovníky, zákazníky a obchodní partnery (dodavatele, subdodavatele) a další fyzické či právnické osoby (dále též „Subjekt“) , s nimiž naše společnost udržuje styky, aniž s nimi má uzavřen smluvní vztah, zevrubně seznámit jaké osobní údaje o nich shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, u koho mohou získat informace o osobních údajích, jež o nich zpracováváme a jaká jsou jejich individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

1. Správce

Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

Správcem je spol. Smartbrains solutions s.r.o., sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 04380019, spisová značka C 89607 vedená u Krajského soudu v Brně (dále též „Správce“), která je rovněž smluvním partnerem Subjektu.

V případě potřeby je možné kontaktovat Správce prostřednictvím e-mailu na info@smartbrains.cz.

2. Práva subjektů

Subjekt je oprávněn uplatňovat vůči Správci níže uvedená práva v rozsahu a za podmínek uvedených v Kapitole III nařízení GDPR. Práva Subjektu jsou následující:

Právo subjektu na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zdali osobní údaje, která se Vás týkají, zpracovává. Pokud dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, tak máte právo získat přístup k těmto údajům. Tento přístup bude zahrnovat např. informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů a informace o zdroji osobních údajů. Rovněž máte právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu: Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil případné nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají a které o Vás Správce zpracovává.

Právo na výmaz: Pokud nastane některý z důvodů vymezených nařízením GDPR (např. osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo dojde k odvolání Vašeho souhlasu), tak máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají. Toto právo se však neuplatní neomezeně. K výmazu tak nedojde např. pokud jsou údaje zpracovávány na základě právní povinnosti.

Právo na omezení zpracování: Máte právo na to, aby Správce omezil zpracování v případech vymezených nařízením GDPR. Jedná se např. o situaci, kdy budete popírat přesnost osobních údajů, a omezení bude probíhat po dobu, kdy Správce bude přesnost osobních údajů ověřovat.

Právo na přenositelnost údajů: V některých případech vymezených nařízením GDPR (např. pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu) máte právo na to, aby Vám Správce poskytl Vaše osobní údaje, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Máte rovněž právo, pokud je to technicky proveditelné, aby Správce poskytl tyto údaje jinému správci přímo, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku: Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány na základě splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce či třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování: Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se však neuplatní ve všech případech, např. pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem.

Právo odvolat kdykoliv souhlas: V případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu, ale i jeho udělení, je Vaší svobodnou volbou, a Správce Vás k takovému jednání není oprávněn nutit, ani Vás jakýmkoliv způsobem postihnout. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním (tj. jeho odvolání nemá zpětné účinky).

3. Automatizované zpracování

Některé Vaše osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a mohou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových a jiných aktivit Správce. K této činnosti se využívá metoda analýzy Vašich aktivit na internetových stránkách Správce. V důsledku těchto aktivit bude Vaše chování na internetových stránkách Správce mapováno a vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do Vašeho práva na soukromí. Zároveň ale toto vyhodnocování přispívá k tomu, aby mohl Správce poskytovat služby šité na míru a byly Vám zasílány jen ty pro Vás relevantní reklamní nabídky ohledně služeb, o které byste mohl/a mít vzhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování zájem.

4. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou sdílené se subjekty, se kterými Správce spolupracuje a které poskytují takový standard ochrany osobních údajů, jaký vyžadují platné právní předpisy o ochraně osobních údajů. Seznam těchto osob je uveden v části „Spolupracující třetí strany“.

Dále je Správce povinen za účelem plnění právních povinností sdílet Vaše osobní údaje s orgány veřejné moci (např. s daňovými orgány, soudy, orgány činnými v trestním řízení a soudními orgány či orgány dozoru).

5. Předání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodních organizací

Některé osobní údaje mohou být prostřednictvím subjektů, se kterými spolupracujeme předávány do zemí mimo území Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru. Seznam těchto osob je uveden v části „Spolupracující třetí strany“. K takovému předávání dochází pouze v případech, kdy předávání splňuje podmínky pro předání stanovené platnými a účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. je zaručená úroveň ochrany vyžadovaná GDPR a to na základě:

 • rozhodnutí Evropské Komise (mimo jiné rozhodnutí Evropské Komise 2016/1250 ze dne 12. července 2016 (Privacy Shield) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí;
 • vhodných záruk: závazná podniková pravidla nebo standardní smluvní doložky;
 • některé z výjimek pro specifické situace podle příslušných právních předpisů, kdy nelze aplikovat jeden ze dvou shora uvedených bodů.

Zároveň Vás o jakémkoli takovém předání informujeme prostřednictvím zveřejnění aktualizace této informace o zpracovaní osobních údajů.

Spolupracující třetí strany

Společnost Předmět spolupráce Privacy policy
Google, Inc. Analytics, noCaptcha, e-mail, marketing https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=ZZ
https://cloud.google.com/security/gdpr/
Microsoft, Inc. Office365, e-mail https://privacy.microsoft.com/cs-cz
Facebook, Inc. Marketing https://www.facebook.com/privacy/explanation
INTERNET CZ, a.s IaaS, Cloud https://www.forpsicloud.cz/documents/cz/ochrana_os_udaju_cz.aspx

6. Informace pro členy Věrnostního programu Stammgast

Účel zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho členství ve Věrnostním programu Stammgast. Vaše osobní údaje zpracováváme především s ohledem na nezbytnost tohoto zpracování pro realizaci Vaší účasti v rámci Věrnostního programu Stammgast.

Právní důvod pro zpracování osobních údajů

Souhlas: Dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů je zpracování zákonné, pokud je založené na souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho/jejich osobních údajů pro jeden nebo více specifických účelů. Pokud nám tedy udělíte souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů, můžeme Vám zasílat nabídky našich služeb až do doby, než uplyne doba, na kterou byl souhlas udělen, nebo do doby, než souhlas odvoláte.

Plnění smlouvy: Dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů je zpracování zákonné, pokud je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme proto, abyste mohli využívat našich služeb na základě smlouvy o užívání našich služeb.

Oprávněný zájem: Dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů je zpracování zákonné, pokud je nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu správce či jakékoli třetí osoby. Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž proto, abychom Vám naše služby mohli poskytovat v nejvyšší možné kvalitě, propagovat naše služby, a tím rozšiřovat naše obchodní aktivity, dostát našim smluvním závazkům vůči našim sponzorům a abychom mohli chránit ostatní zákazníky služby před vznikem jakýchkoli škod.

Způsob získání osobních údajů

Osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů či naší vzájemné komunikace. Dále jsme mohli získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání Vašich osobních údajů a se kterými spolupracujeme (a seznam kterých naleznete v části „Spolupracující třetí strany“, včetně jednotlivých podniků, které se Věrnostního programu Stammgast účastní – zákazníky služby Stammgast).

Konkrétně lze zmínit, že Vaše osobní údaje získáváme mj. z registračních formulářů a z návštěvy našich internetových stránek.

Kategorie osobních údajů

V obecné rovině k zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění smlouvy, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky našich služeb a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační a kontaktní údaje, které jste poskytli při registraci na webu stammgast.cz (jméno a příjmení, e-mailová adresa);
 • informace získané z naší osobní, telefonické a elektronické komunikace s Vámi;
 • informace z internetových prohlížečů či mobilních aplikací, které na svém zařízení používáte;
 • logování na serveru (uchování záznamů o přístupu)
 • cookies používáme zejména k zajištění lepší uživatelské zkušenosti a personalizovaného obsahu na našich internetových stránkách. Cookies používáme i na propagační účely, analýzu chování na webu nebo při komunikaci s třetími stranami, kterých seznam naleznete v části „Spolupracující třetí strany“. Nastavení cookies si můžete upravovat přímo ve Vašem prohlížeči.
 • fotografie a videa zobrazující fyzické charakteristiky identifikovatelných fyzických osob, které jsme pořídili během našich prezenčních seminářů;
 • jakékoli informace, které zpracováváme v souvislosti s plněním smlouvy či právních povinností a pro účely našich oprávněných zájmů.

Délka uchovávání údajů

 • Osobní údaje zpracovávané na základě plnění smlouvy jsou zpracovávány po dobu trvání obchodního vztahu mezi Vámi a námi a dále po dobu 3 let od skončení tohoto vztahu.
 • Osobní údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu za účelem propagace našich služeb a rozšiřování našich obchodních aktivit uchováváme po dobu 5 let od publikace předmětného záznamu na našem webu a sociálních sítích.
 • Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je maximum stanovené zákonem, uvedené v oznámení o zpracování osobních údajů nebo v textu souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí stanovené archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

7. Informace pro zájemce o službu Stammgast

Účel zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom Vám mohli nabídnout poskytování našich služeb na základě Vašich zájmů a preferencí.

Právní důvod pro zpracování osobních údajů

Souhlas: Dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů je zpracování zákonné, pokud je založené na souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho/jejich osobních údajů pro jeden nebo více specifických účelů. Pokud nám tedy udělíte souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů, můžeme Vám zasílat nabídky našich služeb až do doby, než uplyne doba, na kterou byl souhlas udělen, nebo do doby, než souhlas odvoláte.

Způsob získání osobních údajů

Osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů či naší vzájemné komunikace. Dále jsme mohli získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání Vašich osobních údajů a se kterými spolupracujeme (a seznam kterých naleznete v části „Spolupracujíci třetí strany“). Konkrétně lze zmínit, že Vaše osobní údaje získáváme mj. z registračních formulářů a z návštěvy našich internetových stránek.

Kategorie osobních údajů

Pro naše účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační a kontaktní údaje, které jste nám poskytli při projevu zájmu o naše služby (například jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně telefonní číslo);
 • informace získané z naší osobní, telefonické a elektronické komunikace s Vámi;
 • informace z internetových prohlížečů či mobilních aplikací, které na svém zařízení používáte;
 • logování na serveru (uchování záznamů o přístupu) – v našich lozích na serverech zaznamenáváme informace o přístupech na naše stránky, konkrétní zařízení, IP adresy apod.;
 • cookies používáme zejména k zajištění lepší uživatelské zkušenosti a personalizovaného obsahu na našich internetových stránkách. Cookies používáme i na propagační účely, analýzu chování na webu nebo při komunikaci s třetími stranami, kterých seznam naleznete v části „Spolupracující třetí strany“. Nastavení cookies si můžete upravovat přímo ve Vašem prohlížeči.

Délka uchovávání údajů

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu ukládáme po dobu uvedenou v tomto souhlasu. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

8. Informace pro zákazníky služby Stammgast

Účel zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom Vám mohli poskytovat své služby. Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom:

 • Vám mohli poskytovat naše služby v co nejvyšší kvalitě a poskytovat podporu a poradenství, abyste při využívání našich služeb dosahovali co nejlepších výsledků;
 • Vám umožnili zvýšit pravděpodobnost získání nových zákazníků a udržení si stávajících;
 • Vám mohli poskytovat náležitou podporu a vyřizovat Vaše žádosti, podněty či stížnosti;
 • zajistili, že naše služby budou správně fungovat, a abychom mohli vyřešit jakékoli problémy, které nám případně nahlásíte, a dále abychom mohli zlepšovat služby, které Vám poskytujeme a vyvíjet nové funkce;
 • mohli propagovat naše služby pomocí videí a fotografii z námi pořádaných prezenčních kurzů prostřednictvím našeho webu a sociálních sítí za účelem získání dalších zákazníků a sponzorů a s tím spojeným rozvojem našich obchodních aktivit a zároveň dostát našim smluvním závazkům vůči současným sponzorům. V případě, že si nepřejete, abyste byli na školeních filmováni/fotografováni, můžete tento svůj požadavek sdělit na místě označeným fotografům a kameramanům. Budeme se Vám v tomto ohledu snažit vyjít co nejvíce vstříc a pokud nám to technické a prostorové možnosti umožní, zřídíme zóny, ve kterých se nebudou na akci žádné fotografie ani video pořizovat. Následně, po publikaci záznamů z akce, se na nás můžete kdykoliv obrátit s požadavkem na odstranění videa či fotografie z našeho webu a sociálních sítí, na kterých jste zobrazeni a u nichž si sdílení nepřejete.

Právní důvod pro zpracování osobních údajů

Plnění smlouvy: Dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů je zpracování zákonné, pokud je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme proto, abyste mohli využívat našich služeb na základě smlouvy o užívání našich služeb.

Dodržování zákonných povinností: Dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů je zpracování zákonné, pokud je nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti, která se na správce vztahuje. Některé vaše osobní údaje jsme povinni zpracovávat na základě právních předpisů, konkrétně například na základě daňových zákonů.

Oprávněný zájem: Dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů je zpracování zákonné, pokud je nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu správce či jakékoli třetí osoby. Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž proto, abychom Vám naše služby mohli poskytovat v nejvyšší možné kvalitě, propagovat naše služby, a tím rozšiřovat naše obchodní aktivity, dostát našim smluvním závazkům vůči našim sponzorům a abychom mohli chránit ostatní zákazníky služby před vznikem jakýchkoli škod.

Způsob získání osobních údajů

Osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů či naší vzájemné komunikace. Dále jsme mohli získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání Vašich osobních údajů a se kterými spolupracujeme (a seznam kterých naleznete v části „Spolupracující třetí strany“). Konkrétně lze zmínit, že Vaše osobní údaje získáváme mj. z registračních formulářů a z návštěvy našich internetových stránek.

Kategorie osobních údajů

V obecné rovině k zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění smlouvy, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky našich služeb a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační a kontaktní údaje, které jste poskytli při registraci na webu stammgast.cz (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • informace týkající se účetních a daňových záležitostí (jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách);
 • informace získané z naší osobní, telefonické a elektronické komunikace s Vámi;
 • informace z internetových prohlížečů či mobilních aplikací, které na svém zařízení používáte;
 • logování na serveru (uchování záznamů o přístupu)
 • cookies používáme zejména k zajištění lepší uživatelské zkušenosti a personalizovaného obsahu na našich internetových stránkách. Cookies používáme i na propagační účely, analýzu chování na webu nebo při komunikaci s třetími stranami, kterých seznam naleznete v části „Spolupracující třetí strany“. Nastavení cookies si můžete upravovat přímo ve Vašem prohlížeči.
 • fotografie a videa zobrazující fyzické charakteristiky identifikovatelných fyzických osob, které jsme pořídili během našich prezenčních seminářů;
 • jakékoli informace, které zpracováváme v souvislosti s plněním smlouvy či právních povinností a pro účely našich oprávněných zájmů.

Délka uchovávání údajů

 • Osobní údaje zpracovávané na základě plnění smlouvy jsou zpracovávány po dobu trvání obchodního vztahu mezi Vámi a námi a dále po dobu 3 let od skončení tohoto vztahu.
 • Osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti plnit naše právní povinnosti vyplývající z účetních, daňových a jiných příslušných právních předpisů jsou uchovávány pro dobu v nich uvedenou; například Vaše údaje týkající se účetních záležitostí uchováváme po dobu 5 let od skončení našeho obchodního vztahu a Vaše informace týkající se daňových záležitostí uchováváme po dobu 10 let od konce příslušného daňového období.
 • Osobní údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu za účelem propagace našich služeb a rozšiřování našich obchodních aktivit uchováváme po dobu 5 let od publikace předmětného záznamu na našem webu a sociálních sítích.
 • Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je maximum stanovené zákonem, uvedené v oznámení o zpracování osobních údajů nebo v textu souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí stanovené archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.