1. Věrnostní program Stammgast

Věrnostní program Stammgast (dále jen „VPS“) je služba, jejíž prostřednictvím provozovatelé provozující činnosti navázané na jejich předmět podnikání (dále jen “Partner”) nabízejí svým zákazníkům členství ve věrnostním programu s možností získat odměnu za nákup výrobků a služeb, případně další výhody plynoucí z účasti ve věrnostním programu Partnera.

Službu Stammgast (dále též „Služba“), pomocí které je provozován VPS, poskytuje společnost Smartbrains solutions s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno – Veveří, IČ 04380011, zapsané v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89607 (dále též „Provozovatel“) na základě smlouvy uzavřené s Partnerem. Služba je určena pro podnikající právnické nebo fyzické osoby. Provozovatel je oprávněn přizvat další Partnery k účasti ve VPS.

Tyto pravidla stanovují podmínky pro registraci do VPS a podmínky, dle kterých je zákazník Partnera oprávněn stát se členem věrnostního programu Partnera a čerpat jeho výhod.

Zákazník se registruje do VPS vytvořením účtu ve webové aplikaci VPS prostřednictvím formuláře na registrační stránce. V rámci svého účtu ve webové aplikaci VPS pak může spravovat své členství ve věrnostních programech Partnerů (vyplnění přihlášky, stažení zákaznické karty apod.).

Registrovat se do VPS může pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná. Podmínkou registrace do VPS je úplné a pravdivé vyplnění povinných údajů (jméno, příjmení, e-mail) na dané registrační stránce. Řádným vyplněním a odesláním formuláře na registrační stránce potvrzuje, že splňuje podmínky registrace, seznámil se s těmito Podmínkami používání Věrnostního programu Stammgast (dále jen „Podmínky“) a plně s nimi souhlasí.

Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout nebo nezaevidovat registraci se zjevně nesprávně nebo neúplně uvedenými údaji (tj. v případě, že chybí min. jeden z povinných údajů nebo je povinný údaj vyplněn chybně). V případě, že si je zákazník vědom chybného či neúplného vyplnění údajů při registraci, může své údaje opravit, nebo doplnit. Pro opravu či doplnění povinných údajů je nezbytné nahlásit svůj registrační e-mail.

Provozovatel je pouhým poskytovatelem platformy mezi Partnerem a zákazníkem a tedy není poskytovatelem benefitů. Provozovatel neodpovídá zákazníkům za to, zda a v jaké kvalitě jim bude ze strany Partnera benefit poskytnut.

Partner vydává zákazníkům věrnostní kartu (dále jen „Karta“). Tato Karta slouží pro identifikaci zákazníka v rámci věrnostního programu Partnera a obsahuje textová a obrazová sdělení Partnera. Pokud Partner poskytuje specifické benefity pro držitele karty, je možné tyto evidovat na účet Karty při zakoupení vybraného zboží a služeb na partnerské provozovně dle věrnostního programu Partnera.

2. Členství a vydání Karty

Členství ve věrnostním programu Partnera (dále jen „Členství“) vzniká zaevidováním řádně vyplněné přihlášky zákazníka do věrnostního programu Partnera (dále jen „Přihláška“) na registrační stránce Partnera. Řádným vyplněním a odesláním Přihlášky na registrační stránce potvrzuje, že splňuje podmínky Členství, seznámil se s těmito Podmínkami a plně s nimi souhlasí. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé nesprávným nebo neúplným vyplněním Přihlášky. Každý zákazník může mít jen jedno Členství u Partnera.

Členství vzniká zaevidováním Přihlášky odevzdané na registrační stránce Partnera. Zaevidování Přihlášky proběhne do 48 hodin od data odevzdání Přihlášky obsahující veškeré povinné údaje na registrační stránce. Po vzniku Členství je Člen oprávněn čerpat benefity Partnera pomocí své Karty vydané Partnerem. Zákazník je oprávněn Kartu používat pouze v souladu s těmito Podmínkami.

V rámci VPS a Členství jsou zpracovávány osobní údaje zákazníků, přičemž více informaci o tomto zpracování naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

3. Používání věrnostní karty

VPS umožňuje vydání digitálních karet pro mobilní zařízení na bázi věrnostních/obchodních karet v rámci aplikací Apple Wallet a Google Pay. Tato Karta je ve vlastnictví zákazníka a uživatelem je výhradně zákazník (Člen věrnostního programu Partnera), kterému byla vydána, tj. karta je nepřenosná. Používání Karty nesmí být v rozporu s těmito Podmínkami, dobrými mravy, se zásadou poctivého obchodního styku a s účelem, k němuž byla Karta vydána. Za používání Karty nese plnou odpovědnost zákazník, kterému byla vydána.

Provozovatel a Partner můžou využívat funkce těchto digitálních karet (např. notifikace, individualizace karet, změna designu,…) dle uvážení. Zákazník může rozsah těchto funkcí eliminovat v rámci nastavení mobilního zařízení.

Platnost Karty není časově omezena. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném časovém předstihu, nejméně však jeden kalendářní měsíc předem, oznámit na svých webových stránkách stammgast.cz podmínky ukončení platnosti Karet.

4. Čerpání výhod

Členové mohou využívat výhod a benefitů dle věrnostního programu Partnera. Partner si vyhrazuje právo kdykoli nabídku odměn a benefitů změnit, nahradit jinými vhodnými formami, nebo zrušit.

Zákazník je oprávněn požádat o poskytnutí vybrané odměny pouze při současném předložení jemu vydané Karty. Předložení jiné Karty bude hodnoceno jako závažné porušení těchto Pravidel. Nasbírané odměny či benefity není možné vyměnit za finanční hotovost. Čerpání výhod benefitů není možné, pokud nevzniklo zákazníkovi plné Členství nebo je Karta zákazníka zrušena.

4.1. Blokace Karty

Provozovatel je oprávněn zablokovat Kartu v případě, že vzniklo důvodné podezření, že Karta je používána v rozporu s těmito Podmínkami. Členství může být ukončeno bez jakéhokoliv nároku na náhradu v případě porušení některého z ustanovení těchto Podmínek či v případě, že Člen jednal neoprávněně či v rozporu s dobrými mravy. Tím není dotčen nárok na náhradu škody způsobené Provozovateli.

4.2 Ukončení Členství a platnosti Karty

Členství lze ukončit kdykoli prostřednictvím Partnera. Člen věrnostního programu má rovněž možnost zrušit členství skrze formulář ve webové aplikaci.

Členství zaniká též:

a) v případě smrti Člena,
b) dlouhodobou pasivitou Člena,
c) jednostranným rozhodnutím Provozovatele, případně Partnera v případě zjištění závažného porušení těchto Podmínek ze strany Člena, přičemž za závažné porušení se považuje v pořadí druhé závažné porušení těchto Podmínek, zejména předání Karty k užití jinou fyzickou osobou, a vyplnění nepravdivých údajů v Přihlášce.

Partner si vyhrazuje právo v případě, kdy opětovné Členství žádá zákazník, jehož Členství bylo v minulosti ukončené z výše uvedených důvodu, žádosti o Členství nevyhovět.

V případě ukončení či zániku Členství Karta a nasbírané výhody a benefity pozbývají platnosti a nelze je uplatnit. Obnovení ukončeného Členství není možné. Pro opakované nabytí Členství (v případě ukončení dřívějšího Členství; každý zákazník může být zaevidován jako Člen jen jednou) musí zákazník splnit podmínky stanovené pro vznik Členství uvedené v bodě 2.

Registraci ve VPS lze ukončit kdykoli prostřednictvím Provozovatele, a to pomocí e-mailu na info@stammgast.cz. Při ukončení je nutné přiměřeně prokázat vlastnictví registrace pomocí ověření registračního e-mailu.

5. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu měnit tato Podmínky a právo VPS ukončit. O těchto změnách budou zákazníci v přiměřeném předstihu informováni na webových stránkách stammgast.cz.

V případě nesouhlasu zákazníka se změnou Podmínek, má zákazník možnost tyto změny odmítnout a svoji registraci, včetně všech Členství ukončit v souladu s bodem 4.2.

Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 1. 6. 2020.