Smluvní podmínky

Úvodní ustanovení

Toto jsou smluvní obchodní podmínky pro poskytování služby Stammgast („Podmínky“), kterými se řídí smluvní vztah mezi vámi (dále též „Zákazník“) a naší společností Smartbrains solutions s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno – Veveří, IČ 04380011, zapsané v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89607 (dále též „Provozovatel“). Služba Stammgast (dále též „Služba“) je určena pro podnikající právnické nebo fyzické osoby.

Smlouva mezi námi (dále jen „Smlouva“) se uzavírá

 1. vašim přijetím naší nabídky, kterou jsme vám zaslali, nebo přijetím vaší objednávky, která odkazuje na tyto Podmínky; nebo
 2. uzavřením smlouvy odkazující na tyto Podmínky.

Návrh Provozovatele k uzavření smlouvy o užívání Služby není určen pro spotřebitele ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tyto Podmínky jsou k dispozici na našich webových stránkách www.stammgast.cz/podminky a jsou účinné od 1. 6.2020.

Tyto Podmínky také obsahují náš aktuální ceník, který je vždy k dispozici na www.stammgast.cz/cenik, a aktuální specifikaci služby na www.stammgast.cz/sluzby.

Služba Stammgast

Po dobu trvání Smlouvy se zavazujeme, že vám umožníme používat systém Stammgast v rozsahu a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě nebo, není-li dohodnuto jinak, stanoveno zde.

Zavazujeme se, že budeme udržovat přiměřená fyzická a technická bezpečnostní opatření, abychom zajistili bezpečnost, důvěrnost a integritu vašich dat. Přesto nemůžeme nést odpovědnost za ztrátu nebo poškození takových dat a spoléháme na skutečnost, že vaše data jsou primárně uložena a zálohována na vaší straně. Další informace o naší odpovědnosti naleznete v článku na adrese https://www.stammgast.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Uživatelem služby Stammgast (dále též „Uživatel“) se pro účely těchto Podmínek rozumí každá fyzická osoba, které za účelem užívání Služby udělíte oprávnění v souladu s těmito Podmínkami.

Každý vámi oprávněný Uživatel obdrží svá vlastní přihlašovací údaje ke službě. Přihlašovací heslo Uživatele nesmí být sdíleno s žádnou jinou fyzickou osobou. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti a používání přihlašovacích jmen a hesel.

Jste zodpovědní

 • za veškeré činnosti prováděné pod vaším přihlašovacím jménem a pro činnosti prováděné kterýmkoli Uživatelem a pro zajištění toho, že vy a všichni uživatelé účtu dodržujete smlouvu; a
 • za přesnost, kvalitu a právní spolehlivost vašich údajů a jejich použití.

Zavazujete se

 • používat Službu pouze v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy a v souladu s právy třetích osob;
 • jednat v souladu s obchodními a dalšími podmínkami aplikací třetích osob, prostřednictvím kterých využíváte nebo přistupujete k našim službám nebo přenášíte data do naší služby nebo z ní, nebo s aplikacemi třetích osob, ze kterých přenášíte nebo připojujete další údaje k zákaznická data;
 • neposkytovat Službu (nebo její součásti) třetí osobě ani jinak umožnit její používání třetí osobou;
 • neumožnit outsourcing Služby (nebo jakékoli její součásti);
 • nepoužívat Službu k ukládání nebo přenosu škodlivého kódu;
 • nezasahovat do integrity nebo způsobu poskytování Služby a do údajů třetích osob;
 • nesnažit se získat neoprávněný přístup ke Službě nebo k systémům a sítím, které s ní souvisejí;
 • neumožnit obcházení nebo porušení bezpečnostních zařízení nebo opatření souvisejících se Službou;
 • nenapodobovat Službu nebo její část, prvek, funkci nebo uživatelské rozhraní; a
 • neprovádět zpětné inženýrství služby. 

Vyhrazujeme si právo odstranit váš účet nebo jakoukoli jeho část, ve vztahu k níž porušujete smlouvu, nebo pokud v důsledku vašeho používání Služby (včetně všech karet v peněžence na vašem účtu) mají společnosti Apple nebo Google (nebo jiná podobná třetí osoba) právo odebrat certifikáty, které vám byly poskytnuty pro aplikace Apple Wallet nebo Google Pay.

Doplňkové služby

Pokud je ve smlouvě dohodnuto, že vám poskytneme služby přizpůsobení, konfigurační služby, služby technické pomoci nebo jiné expertní služby (dále též „Doplňkové služby“), poskytneme tyto služby řádně, včas a s náležitou obchodní péčí.

Doplňkové služby jsou nakupovány na dobu definovanou v příslušné smlouvě. Není-li toto období výslovně dohodnuto, je to 12 měsíců od data stanoveného v příslušné smlouvě, přičemž v danou chvíli uplynou všechny nevyužité služby.

Pokud není výslovně dohodnuto jinak, vyhrazujeme si všechna práva na výstupy Doplňkových služeb, v jejich případě nejde o vytvoření duševního vlastnictví na zakázku. Výstupy můžete používat ve stejném rozsahu a za podmínek, které se vztahují na využívání ostatních částí služeb naší společnosti, více viz článek Vlastnická práva a licence.

Popisy některých standardních doplňkových služeb, jako jsou služby technické pomoci, jsou k dispozici na www.stammgast.cz.

Cena a platební podmínky

Není-li dohodnuto jinak, je cena Služeb stanovena na základě našeho aktuálního ceníku, který je vždy k dispozici na www.stammgast.cz/cenik .

Základní služby podpory v rozsahu přístupu do nápovědy a komunikace e-mailem jsou zdarma.

Zákazník souhlasí s tím, že úplata za užívání aplikace bude placena formou měsíční/roční platby (dále též „Platby“).

Měsíční platby budou placeny pravidelně v měsíčních intervalech, a to ke dni v měsíci, který bude stanoven Provozovatelem. Roční platba je zvýhodněná platba a je placena v ročním intervalu.

Povinnost Zákazníka platit Platby Provozovateli zaniká v případě zániku smlouvy. V takovém případě je Služba ukončena k poslednímu dni, kdy byla Služba aktivní. Pote smlouva zaniká.

Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, jsou Platby splatné v plné výši do 14 dnů od data vystavení faktury.

Jste povinni nám poskytnout úplné a přesné fakturační a kontaktní údaje a také nás informovat o jakýchkoli změnách těchto údajů. Odměny jsou splatné v měně dohodnuté ve smlouvě.

Za zásadní porušení Smlouvy se považuje vaše nesplnění závazku včas zaplatit jakoukoli částku splatnou na základě Smlouvy. Pokud porušíte tuto povinnost, máme mimo jiné právo pozastavit poskytování Služeb a Doplňkových služeb, dokud nebudou všechny Platby po splatnosti zaplacené v plné výši.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH nebo jiných příslušných daní a poplatků, které musí být zaplaceny navíc k cenám ve výši požadované platnými právními předpisy.

Zákazník dává souhlas s použitím daňových dokladů v elektronické podobě.

Vlastnická práva a licence

Všechna práva na práva duševního vlastnictví, na doménová jména a všechna práva z nich odvozená a na všechny podobné formy ochrany kdekoli na světě ve vztahu ke Službě, na všechny její změny, rozšíření nebo jednotlivé úpravy, patří nám nebo osobám, které nám poskytly licenci.

V rozsahu, v jakém vám poskytujeme přístup, v rámci poskytování Služeb, k položce práv duševního vlastnictví, jako je software, texty nebo grafický design v nich obsažený nebo k databázi nebo její části, udělujeme vám oprávnění k použití takové práce nebo databáze. Licence není výlučná, je bez teritoriálního omezení, časově omezená na dobu poskytování Služeb, omezena z hlediska účelu nezbytného pro využívání Služeb v souladu s jejich původním účelem a omezena z hlediska částky v souladu se Smlouvou.

Pokud není dohodnuto jinak, nebo pokud nevyplývá z účelu dané práce, nemáte právo na změnu nebo retrospektivní analýzu služby Stammgast nebo výstupů Služeb nad rámec povolený zákonem (k provedení reverzního inženýrství).

Povinnost mlčenlivosti

Ochrana důvěrnosti a obchodního tajemství zahrnuje veškeré informace získané v důsledku poskytování Služeb dle těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, jako je přístup k dokumentům, údajům, podkladům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a dále k dalším informacím týkajícím se činnosti druhé strany, zejména o technických nebo technologických postupech, programech, programovém, technickém nebo technologickém vybavení, metodách, know-how, stávajících nebo zamýšlených projektech, plánech a záměrech, obchodních partnerech, obchodních a jiných kontaktech, osobních údajích, jakož i k informacím obchodního, marketingového, finančního, osobního nebo odborného charakteru, o způsobilosti nebo finančních podmínkách, jiné informace, poznatky a skutečnosti, které slouží potřebám druhé strany k dosažení nebo prosazování jeho cílů nebo cenové politiky,  ustanovení Smlouvy, jakož i informace o nás a vás, získané během vyjednávání a během doby trvání smlouvy (vše společně dále jako „Důvěrné informace“), přičemž Důvěrné informace mohou být v jakékoli podobě nebo na jakémkoli médiu bez omezení, tedy v písemné, ústní, vizuální nebo elektronické podobě (písemné dokumenty, nosiče dat, magnetická media apod.).

Tyto informace můžete použít k jejich původnímu účelu, zejména pro účely využívání Služeb. 

Vy i my jsme povinni o veškerých Důvěrných informacích druhé strany zachovávat mlčenlivost a nesmíme v době trvání právního vztahu dle smlouvy či po jejím skončení sami či prostřednictvím třetí osoby:

 • zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli sdělit Důvěrné informace bez souhlasu druhé strany,
 • použít údaje tvořící Důvěrné informace ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby,
 • použít tyto Důvěrné informace pro svůj vlastní vývoj nebo výrobu stejného nebo podobného počítačového řešení nebo pro registraci konkurenčních práv duševního vlastnictví,

(dále společně jen „Povinnost mlčenlivosti“).

Toto omezení se nevztahuje na zveřejnění informací vyžadováno právními předpisy nebo rozhodnutím vydaným příslušným orgánem.

Odpovědnost za vady a škody

Pokud není domluveno jinak, žádná ze stran Smlouvy neposkytuje žádné záruky a garance jakéhokoli druhu, včetně jakýchkoliv záruk a garanci týkajících se prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv třetích osob v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem. Obě smluvní strany vzájemně se tímto výslovně vzdávají práva na náhradu škody nebo újmy způsobené Službou.

Jsme zodpovědní za to, že Služba bude poskytována v podstatných ohledech v souladu s její aktuální dokumentací a těmito podmínkami.

Nezodpovídáme za vady Služby ani za škodu, pokud k tomu dojde jednáním nebo opomenutím na vaší nebo kterékoli straně vašeho uživatele, jakoukoli změnou ve Službě, která nebyla provedená námi, nebo vašim neprovedením včasných úprav nebo aktualizací, které poskytujeme.

Žádná ze stran Smlouvy rovněž nenese odpovědnost za neplnění nebo zpoždění způsobené příčinami, které jsou nad rámec jejích pravomocí a kterým nelze zabránit nebo je nelze napravit přiměřenou péčí, zejména v případě událostí vyšší moci.

Pokud není výslovně stanoveno jinak, uděláme vše, co je v našich silách, abychom zpřístupnili službu Stammgast v každém kalendářním roce po dobu alespoň 98% času.

Odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou Zákazníkovi je v každém jednotlivém případě omezena na skutečnou škodu, tj. nezahrnuje ušlý zisk. V rozsahu povoleném zákonem se strany dále dohodly na celkovém omezení povinnosti Poskytovatele uhradit náhradu škody způsobené Zákazníkovi v důsledku porušení povinností Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy na maximum celková výše škody rovnající se odměně zaplacené Zákazníkem Poskytovateli podle Smlouvy po dobu 3 měsíců přímo předcházejících škodlivé události.

Trvání a ukončení poskytování služeb

Doba trvání každého předplatného nebo smlouvy na dobu určitou je definována ve Smlouvě. Pokud Smlouva nestanoví jinak a pokud některá ze smluvních stran neoznámí druhé straně ukončení prodlužování nejméně 10 dnů před koncem příslušného období, je Smlouva automaticky prodloužena. Délka prodloužení odpovídá vybranému předplatnému (jeden (1) měsíc nebo rok, pokud Smlouva nestanoví jinak). Příslušný poplatek za každé automatické rozšíření bude stanoven na základě aktuálního ceníku Služby platného pro obnovenou Službu.

Každá ze stran Smlouvy je oprávněna ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou trvající jeden (1) měsíc od doručení výpovědi, pokud druhá strana podstatně porušila Smlouvu a nenapravila tuto chybu ani v přiměřené lhůtě stanovené poškozenou stranou v oznámení zaslaném porušující straně.

Pokud ukončíte tuto Smlouvu podle předchozího odstavce, vrátíme vám část zaplacené Platby vztahující se ke zbývajícímu období podle Smlouvy po dni ukončení Smlouvy. Vaše odstoupení od Smlouvy vás nezbavuje povinnosti platit všechny Platby za poskytované služby.

Obecná ustanovení

Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna bude druhé straně oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu Zákazníka.

Zákazník je povinen se s novým zněním Podmínek seznámit s tím, že pokud neprojeví nejpozději poslední den účinnosti stávajících Podmínek vůči Provozovateli výslovný nesouhlas s novým zněním Podmínek a užívá-li Službu nadále, považují se nové Podmínky za oboustranně schválené a účinné ode dne určeného v příslušném oznámení o účinnosti nových Podmínek.

Zákazník souhlasí s použitím jeho jména a loga Provozovatelem pro sdělení skutečnosti, že je zákazníkem Provozovatele pro propagační a marketingové účely.

Jakékoli spory vzniklé mezi Provozovatelem a Zákazníkem vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří smírného řešení dosáhnout do 90 dnů ode dne, kdy některá ze smluvních stran druhé smluvní straně oznámila své přesvědčení o existenci sporu, bude spor rozhodnut na návrh Provozovatele nebo Zákazníka obecným soudem. Soudem jsou myšleny výhradně soudy České republiky.

Veškerá oznámení a sdělení mohou být mezi smluvními stranami učiněna písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace. K té bude využita e-mailová adresa Provozovatele, kterou má uvedenu na svých webových stránkách a e-mailová adresa Zákazníka, kterou uvedl při uzavírání Smlouvy, případně ji následně sdělil Provozovateli.

Nedodržení jakéhokoli práva či ustanovení těchto obchodních podmínek ze strany Provozovatele není a nebude považováno za upuštění těchto práv.

V případě, že by jakékoli ustanovení těchto Podmínek bylo regulátorem považováno za neplatné či jinak nevykonatelné, zůstávají zbývající ustanovení beze změn, tudíž v platnosti.

Zákazník prohlašuje, že si tyto Podmínky řádně přečetl, porozuměl jim a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá. Dále Zákazník prohlašuje, že tyto obchodní podmínky neobsahují žádnou doložku či ustanovení, které by byly pro něj nesrozumitelné či nevýhodné.